Bybit cryptocurrencyexchanges - cashback 20% - Registration Binance cryptocurrencyexchanges - Registration - cashback 10% KoCoin Cryptocurrency Exchange - cashback 20%
0 votes
by (41.3k points)
Сделки с финансови инструменти и валутна търговия.
Влезте в света на инвестициите с една от водещите финансови институции в областта на инвестиционното посредничество Централна Кооперативна Банка АД.
Още от самото начало се стремим да задоволим потребностите на частни и институционални инвеститори, предлагайки постоянно развиващи се услуги. Наша ежедневна мисия е да предлагаме високо качество и професионализъм, които да позволят на нашите клиенти да се възползват максимално от възможностите на финансовите пазари.
Задължителни условия за нас са бърз достъп до пазарите и сигурност, че парите ви са винаги защитени при пълно спазване на регулацията на Комисия за финансов надзор. Така вие правите крачка към успешните инвестиции и постигане на финансова независимост с доверен бизнес партньор.
Започнете да търгувате с Централна Кооперативна Банка:
Търговия с финансови инструменти.
Централна кооперативна банка АД има богат опит в търговията с български държавни ценни книжа в лева и валута, както и в търговията на международните капиталови пазари.
На своите клиенти - граждани и фирми - Банката предлага сделки със следните инструменти с фиксиран доход:
Ценни книжа по вътрешния дълг на България /ДЦК/; Глобални облигации по външния дълг на България; Държавни облигации на страните от Еврозоната, Централна Европа, бинарни опции САЩ и Латинска Америка.
Като първичен дилър на държавни ценни книжа Централна кооперативна банка АД дава възможност на своите клиенти да участват директно в аукциони при емитирането на емисии български държавни ценни книжа.
Централна кооперативна банка АД е лицензиран инвестиционен посредник и член на Българска фондова борса – София АД и Централен депозитар АД. С посредничеството на Банката, нашите клиенти имат възможност да купуват и продават:
корпоративни ценни книжа - акции и облигации на български предприятия и банки български депозитарни разписки на водещи европейски дружества, листвани на Българска фондова борса АД всички видове компенсаторни инструменти други.
Централна кооперативна банка АД извършва попечителски услуги като съхраняване на ценни книжа на името на клиентите си, както и представителство на притежатели на ценни книжа пред емитенти.
Централна кооперативна банка АД предлага на своите клиенти да бъде техен посредник при търговия с финансови инструменти на европейските фондови борси, като приема поръчки и сключва сделки от тяхно име и за тяхна сметка.
По отношение на данъчното облагане - българското законодателство е изключително прогресивно и не облага с данъци сделките с финансови инструменти.
Репо сделки.
РЕПО сделката е бърз и ефективен достъп до свободен паричен ресурс, при конкурентни за пазара условия. РЕПО сделката представлява операция, при която даден инструмент се продава, успоредно с безусловен и неотменяем ангажимент за обратно изкупуване по предварително определена цена на определена бъдеща дата. Цената, по която се сключва сделката се изчислява като се приложи т.нар. haircut (отбив) върху текущата пазарна цена. Посредством тази услуга можете ефективно да използвате т.нар. лостов ефект при управлението на своите портфейли, в зависимост от вашите предпочитания и склонност към риск. Репо селките са често срещан инструмент за краткосрочно финансиране.
Централна кооперативна банка АД предлага на своитв клиенти атрактивни условия за сключване на репо сделки. Банката приема като обект на репо следните видове ценни книжа:
български държавни ценни книжа, емитирани от Министерство на финансите по вътрешния дълг на Република България; акции, валутна търговия които са включени в основните индекси SOFIX, бинарни опции BGBX40 и други, и се търгуват на Българска Фондова Борса – София АД и дялове от колективни инвестиционни схеми.
Съгласно вътрешните правила на Банката репо сделките се сключват с отбив от пазарната цена на съответната ценна книга, като отбивът се определя в зависимост от ценната книга, обект на репо сделката, пазарната ситуация и по преценка на Банката.

Please log in or register to answer this question.

Welcome to Forex binaryoption Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. Forex binaryoption forum
Servet rental crypto
Авиатор-как поднять бабла
एविएटर - ऑनलाइन पैसा कमाना कितना आसान है।
Confira o Slot Aviator – um divertido jogo de apostas onde você pode ganhar até 2000x
...